FAQ schapen

Na ontvangst van de monsters op ons laboratorium worden resultaten binnen 1 – 2 werkdagen per email naar u toegezonden. Indien u niet beschikt over een email worden ze per post opgestuurd


Er zijn verschillende situaties waarin een wormeitelling essentieële informatie oplevert met betrekking tot de wormbesmetting bij uw schapen. Lees ook onze website. Enkele voorbeelden:

  • Periodiek onderzoek. Omdat na elke behandeling de werking van ontwormingsmiddelen af kan nemen en resistentie verder kan toenemen, is het van groot belang om het aantal behandelingen te beperken. Dus afzien van de maandelijks standaard behandeling van lammeren, maar alleen behandelen indien werkelijk noodzakelijk. De noodzaak van behandeling is vast te stellen m.b.v. mestonderzoek. Goede momenten om dit mestonderzoek uit te voeren zijn rond het spenen (eind juni) en in de zomer ongeveer 3-4 weken nadat de lammeren naar een mogelijk niet-veilige weide zijn verplaatst of 6-7 weken nadat ze in een veilige weide zijn uitgeschaard.
  • Nematodirus onderzoek. Om te bepalen of een behandeling tegen Nematodirus nodig nodig zal zijn, is mestonderzoek 4 weken nadat lammeren op een verdachte weide zijn gebracht van groot belang. Een verdachte weide is een weide waar het jaar daarvoor lammeren hebben gelopen.
  • Wormresistentie onderzoek. Wilt u na een behandeling weten of de behandeling daadwerkelijk geholpen heeft? Dan kunnen wij de Worm Ei Reductie Test (WERT) uitvoeren, waarbij ook de EPG techniek wordt gebruikt.
  • Met name bij vermagerde schapen in het vroege voorjaar kan een leverbot onderzoek nuttige informatie opleveren of een behandeling tegen leverbot nodig is.

Wij geven de voorkeur aan het ontwormen ‘in de bek’. Omdat het gemakkelijker is en minder kans op bijwerkingen geeft. Wat effectiviteit betreft is er geen verschil.
Indien de dieren behandeld worden tegen schapenschurft dienen, op ivermectine gebaseerde producten, wel via een injectie worden toegediend.


Alle wormeieren worden geteld en zullen op het uitslagformulier worden vermeld.
Omdat eitjes van de verschillende wormen niet altijd van elkaar kunnen worden onderscheiden, wordt op het uitslag formulier het totaal aantal gevonden strongylide type eitjes vermeld. Indien er aanleiding toe is, bijvoorbeeld er is een sterk vermoeden van wormresistentie, kan in onderling overleg worden besloten tot een larven-differentiatie. Hierbij laten we de wormeitjes in het laboratorium uitkomen en van 50 -100 larfjes bepalen we vervolgens tot welke soort ze behoren.

Een leverbot eitjes telling wordt niet standaard uitgevoerd, maar wordt op verzoek wel uitgevoerd.


Geiten worden meestal door dezelfde wormen besmet als schapen. Alleen zijn geiten vaak nog gevoeliger voor wormen. Omdat er geen ontwormingsmiddelen zijn geregistreerd specifiek voor geiten, gebruiken veel mensen de middelen voor schapen. Alle onderzoeken die VPL ‘Het Woud’ uitvoerd voor schapen kunnen wij ook uitvoeren voor geiten. Wees bij geiten verdacht op wormresistentie. Dit probleem speelt bij geiten nog meer dan bij schapen.


Dit is de meest gebruikte manier in de wereld, praktisch snel en goedkoop. Voor wetenschappelijke doeleinden wordt soms het aantal wormen in de darminhoud geteld. Per koppel dieren worden enkele dieren afgemaakt ter sectie. Dit is een dure, en niet praktische methode.


Heel soms kunnen we kleine segmentjes op de keutels van de lammeren zien. Dit is meestal in de tweede helft van het weide seizoen. Het zijn witte larfachtige pakketjes van ongeveer 0,5 cm grootte


Over rotatie tussen ontwormingsmiddelen van verschillende groepen is veel geschreven, maar er is geen bewijs dat het daadwerkelijk helpt. Als uw desondanks wilt roteren verander dan tussen de verschillende groepen van middelen en verander elk jaar van groep. Wissel niet binnen een weide seizoen.


Het behandelen van ooien voor het dekken heeft meestal geen zin omdat de dieren maar weinig wormen bij zich dragen. Alleen schrale, magere dieren nu behandelen.


Wormcheckkits zijn in principe onbeperkt houdbaar en er is daarom geen houdbaarheidsdatum vermeld. U kunt dus meerdere wormcheckkits vooruit bestellen om zo de maximale korting te krijgen, en de kits over een periode van 1 -2 jaar gebruiken.
Wij houden precies bij hoeveel wormcheckkits van welke soort u heeft besteld, en hoeveel u er van welke soort heeft gebruikt.

Op deze manier wordt het allemaal nog voordeliger.


U kunt de rekening overmaken naar:

IBAN: NL27ABNA0434206121 met BIC: ABNANL2A

tav. VPL Het Woud in Groesbeek


Onze service is opgezet om voor gezonde schapen ontwormingsprogramma’s op te zetten en te evalueren. Als uw schapen ziek zijn adviseren wij met klem dat u contact opneemt met uw eigen dierenarts. Natuurlijk kunt u altijd mestmonsters insturen voor onderzoek, maar laat wel tegelijkertijd een deskundige bekijken of er niet iets anders aan de hand is. VPL ‘Het Woud’ onderzoekt geen monsters welke het aspect van diarree hebben, dan wel bijmenging van bloed laten zien of anderzijds een niet gezond aspect vertonen. We zullen u in dat geval direct inlichten en adviseren contact op te nemen met uw eigen dierenarts. Wij doen dit in het belang van uw dieren en hopen dat u deze gang van zaken begrijpt!


Voorheen werd het ontwormen en dan meteen uitscharen op een schone weide vaak geadviseerd. In afwezigheid van wormresistentie werkte dit systeem prima, echter vele studies hebben uitgewezen dat dit system de ontwikkeling van wormresistentie sterk versneld. We kunnen het systeem nog steeds toepassen maar dan met enkele kleine veranderingen.

  • Bepaal of u moet behandelen aan de hand van periodiek mestonderzoek.
  • Behandel slechts 95-98 % van de kudde i.p.v. de gehele kudde.
  •  Plaats de dieren pas 4-7 dagen na behandeling op de schone weide, hoe zwaarder besmet de weide hoe korter de periode dat de schapen na behandeling daar kunnen blijven.

Wormeitellingen worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de besmetting van een groep schapen. Daarom worden er altijd gemengde mestmonsters gebruikt. Onder gemengde monsters wordt verstaan: gelijke delen mest van een aantal schapen uit dezelfde groep. Onder een groep schapen wordt verstaan: dieren die ongeveer dezelfde leeftijd hebben en samen grazen. Bijvoorbeeld eerste jaars lammeren, drachtige ooien, 1-jarige ooien enz. Verzamel van tenminste 10, maar bij voorkeur van 15 dieren, gelijke hoeveelheden verse mest in het, bij de wormcheckkit geleverde, zakje. Neem per dier ongeveer 4 keutels of een vergelijkbare hoeveelheid mest indien de mest wat pasteuzer is en er geen keutelvorming is. Voorkom zoveel mogelijk dat u grond of andere verontreiniging meeneemt.

Een eenvoudige manier om mest te verzamelen is om de schapen rustig in een hoek van de weide te drijven. Als u dan rustig tussen de schapen doorloopt zullen de meeste gaan mesten. Neem alleen mest die nog warm is. Een andere manier kan zijn om de dieren rustig in een hoek te drijven. Maar sluit ze nu dan redelijk dicht op elkaar in. Laat ze daar 10 – 15 minuten staan. Nadat de dieren weer zijn losgelaten kunnen de verse (=warme) mestkeutels van de weide worden verzameld.

Verzamel per groep de mest van tenminste 10 dieren maar bij voorkeur van 15 dieren mest (deze aantallen zijn wetenschappelijk onderbouwd). Kies de dieren willekeurig uit. Indien de groep uit minder dan 10 dieren bestaat dan moet het mengmonster bestaan uit gelijke delen mest van alle dieren. Dus van ieder dier dan ongeveer 4 keutels verzamelen of een vergelijkbare hoeveelheid mest indien de mest wat pasteuzer is en er geen keutelvorming is.


Voor de digitale vragenlijst dient u in te loggen op MijnVPL ga vervolgens naar MijnDieren, selecteer het dier waarvoor u de vragenlijst wilt invoeren en onderin het scherm verschijnt de vragenlijst.

Succes!