Disclaimer

De inhoud van deze site is eigendom van Veterinair Parasitologisch Laboratorium ‘Het Woud’ (verder genoemd VPL ‘Het Woud’). Tekst en figuren mogen worden gekopieerd onder voorwaarde van bronvermelding.

VPL ‘Het Woud’ garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten ontleend worden. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig (diergeneeskundig) advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

VPL ‘Het Woud’ aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op www.wormbestrijding.nl weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan VPL ‘Het Woud’s opzet of grove schuld.

Voorts is informatie die via deze website of per e-mail wordt toegezonden naar de VPL ‘Het Woud’ niet beveiligd. De toegezonden informatie wordt geacht niet van vertrouwelijke aard te zijn.

Bronvermelding

De tekst zoals in de afdeling Paard is gebaseerd op een groot aantal wetenschappelijke artikelen. De belangrijkste Dopfer et al.; Vet.Parasitol. 2004, Comer et al.; Vet. Rec. 2006, Larssen et al.; Acta Vet Scand 2002, Eysker et al, Tijd v. Dierg. 2006, Nielsen et al.; Vet. Parasitol. 2006, Matthee et al.; J.S.Afr.Vet.Assoc. 2004 en Nielsen et al.; Vet.Parasitol. 2006.