De algemene voorwaarden staan hieronder uitgeschreven. U kunt deze voorwaarden ook downloaden en uitprinten.

Algemene voorwaarden Veterinair Parasitologisch Laboratorium ‘Het Woud’ B.V.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

• Indien u op deze site een bestelling plaatst dan komt er tussen u en Veterinair Parasitologisch Laboratorium ‘ Het Woud’ B.V. (verder genoemd VPL ‘Het Woud’) een overeenkomst tot stand. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarvan u dient kennis te nemen voordat u de bestelling plaatst. U kunt deze algemene voorwaarden printen bij het invullen van uw persoonlijke gegevens. U dient de algemene voorwaarden te aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling. Indien u telefonisch besteld wordt u gewezen op deze algemene voorwaarden en worden ze u indien gewenst toegestuurd.

Aansprakelijkheid

• VPL ‘Het Woud’ kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de site www.wormbestrijding.nl en www.equisal.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen. VPL ‘Het Woud’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op www.wormbestrijding.nl en www.equisal.nl weergegeven gegevens.

• VPL ‘Het Woud’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat als gevolg van of samenhangende met de toezending van informatie via deze website of per e-mail, waaronder wordt begrepen de schade die ontstaat als gevolg van niet of niet tijdige beantwoording van het toegezonden bericht.

• VPL ‘Het Woud’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door enig gebrek van een product van VPL ‘Het Woud’ aan een ander product of persoonsschade.

• Wormbestrijdings adviezen worden opgesteld aan de hand van uitslag(en) en de volledig ingevulde vragenlijsten die bij de mestmonsters mee terug worden gezonden. VPL ‘Het Woud’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat als gevolg van onjuist of onvolledig ingevulde vragenlijsten, onjuiste wormbestrijdings adviezen worden verstrekt.

• VPL ‘Het Woud’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verzending van de mestmonsters. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de klant. Het verlies van de mestmonsters tijdens toezending, of vertraging in de bezorging van de mestmonsters waardoor de waarde van de wormeitelling nog maar beperkt is geheel voor rekening van de klant.

• De aansprakelijkheid van VPL ‘Het Woud’, op welke grondslag dan ook, is ingeval van gebreken bij de uitvoering van een opdracht en met name laboratoriumonderzoeken:
(a) bij een factuurbedrag tot € 1.000 beperkt tot maximaal € 2.500,
(b) bij een factuurbedrag boven € 1.000 beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de opdracht. Indien voor meerdere werkzaamheden tegelijk opdracht wordt gegeven, wordt elke werkzaamheid als individuele opdracht beschouwd.

• De aansprakelijkheid van VPL ‘Het Woud’ voor gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)stagnatie en andere vormen van bedrijfsschade zijn uitgesloten.

• Opdrachtgever vrijwaart VPL ‘Het Woud’ voor aanspraken van derden voor zover deze de hiervoor onder 1 genoemde beperking van aansprakelijkheid te boven gaat of betrekking hebben op de hiervoor onder 2 genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.

• Op elke overeenkomst tussen VPL ‘Het Woud’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Bestelling, levering en betaling

• De bestelling van een wormcheckkit vindt plaats door middel van een door (of namens) de koper volledig ingevuld bestelformulier dat via internet door (of namens) de koper is verzonden en is ontvangen door VPL ‘Het Woud’. De koper ontvangt per e-mail een bestelbevestiging.

• De koper kan ook telefonisch een wormcheckit bestellen. In dat geval wordt het bestelformulier door VPL ‘Het Woud’ ingevuld op geleide van de koper. In dat geval wordt de koper gewezen op de algemene voorwaarden. Beschikt de koper niet over internet toegang dan zullen de algemene voorwaarden worden toegestuurd.

• De wormcheckkit kunt u binnen 4 werkdagen na bestelbevestiging verwachten op het opgegeven adres. Tenzij anders vermeld op de website (bijv. rond kerst en vakantieperiode). Voor vertraging veroorzaakt door POST NL kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen.

• De wormcheckkit, wordt op het afleveradres dat op bestelformulier is opgegeven afgeleverd.

• Betalingswijze: De factuur is bijgevoegd bij de ontvangen wormcheckkit. U dient deze binnen 30 dagen te betalen aan VPL ‘Het Woud’, IBAN NL27 ABNA 0434206121

• VPL ‘Het Woud’ onderzoekt geen monsters welke het aspect van diarree hebben, dan wel bijmenging van bloed laten zien of anderzijds een niet gezond aspect vertonen. VPL ‘Het Woud’ zal u in dat geval direct inlichten en adviseren contact op te nemen met uw eigen dierenarts.

• De uitslag van het mestonderzoek en het daaraan gekoppelde advies wordt toegezonden naar degene die wormcheckkit(s) heeft besteld. Dit gebeurt per email. Bij niet functioneren van de email zal de uitslag per post worden verstuurd. Dit zal enkele dagen in beslag nemen. Indien een wormcheckkit aan een andere persoon wordt gegeven of doorverkocht zal de uitslag altijd worden gezonden naar de persoon die de wormcheckkits heeft besteld. De originele besteller van de wormcheckkits is verantwoordelijk dat de uitslag bij de gewenste persoon komt.

• In het geval van meerdere betalingsherinneringen aan een klant voor zijn of haar bestelde wormcheckkits en het niet ontvangen van een betaling behoudt VPL Het Woud zich het recht toe, om na inzending van een fecesmonster pas de uitslag aan de betreffende klant toe te zenden na betaling van de openstaande rekeningen. besteller van de wormcheckkits is verantwoordelijk dat de uitslag bij de gewenste persoon komt.

Kosten

• De prijzen zoals vermeld op de website (www.wormbestrijding.nl) zijn in euro’s en inclusief BTW. De prijzen op de website zijn voor toezending van de wormcheckkit inclusief de uitvoering van mestonderzoek en het opstellen van een advies en de koper hierover te informeren. Portokosten voor het toezenden van het mestmonster van de cliënt naar VPL ‘Het Woud’ zijn voor rekening van de klant.

• Een wormcheckkit omvat naast de monster verzendmaterialen ook de laboratorium bepaling. Onafhankelijk of het mestmonster of ontlastingsmonster wordt ingestuurd binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen is de klant verplicht de betaling in zijn geheel binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen te voldoen.

Retour sturen

• De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient hij VPL ‘Het Woud’ daarvan binnen 8 dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

• Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VPL ‘Het Woud’ de keuze de producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.

• Als koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 10 werkdagen na aflevering aan VPL ‘Het Woud’ te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

• De verzendmaterialen welke zich bevinden in de wormcheckkit, zoals toegestuurd door VPL ‘Het Woud’ zijn goedgekeurd door POST NL. Indien de koper andere verzendmaterialen gebruikt voor het verzenden van mestmonsters buiten de materialen hem toegestuurd met de wormcheckkit kan VPL ‘Het Woud’ niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke claims van derden voor het gebruikt van deze niet door POST NL goedgekeurde materialen.

Privacy verklaring

• Op de site www.wormbestrijding.nl van VPL ‘Het Woud’ wordt voor het plaatsen van een bestelling persoonlijke gegevens zoals uw naam en adres gevraagd. Ook bij het invullen van de vragenlijst, als onderdeel van de wormcheckkit worden persoonlijke gegevens gevraagd. Uw gegevens zullen niet aan anderen ter beschikking worden gesteld tenzij hiervoor expliciet uw toestemming is gevraagd.